สพป.ตราด และ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะผู้บริหารและคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.40 น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะผู้บริหารและคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเยี่ยมบ้าน ด.ญ.อริษรา วงษ์สมัน นักเรียนโรงเรียนคลองขวาง เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน การรับทราบเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเรื่องอื่นๆ ที่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไข หรือส่งเสริมนักเรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งนับเป็นกิจกรรมสำคัญของ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”