สพป.ตราด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์วิวัฒน์การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะ

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์วิวัฒน์การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา เป็นวิทยากรการนำผลการทดสอบระดับประเทศหรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด