ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด KPI ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด โดยใช้กระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation)

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด KPI ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด โดยใช้กระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูวิชาการ ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด ณ โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด