รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดไทรทอง โรงเรียนวัดสะพานหิน และโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก พร้อมด้วยนางสาวอังควรา รมยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวอนุสสรา รัตนพิทักษ์ ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่สำคัญ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดไทรทอง