นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ตามนโยบายของ สพป.ตราด

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. การประกันโอกาสทางการศึกษา เด็กทุกคนที่มาเรียนต้องได้เรียนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 2. การประกันคุณภาพการศึกษา เด็กทุกคนที่มาเรียนต้องได้เรียนอย่างมีคุณภาพ 3. ประกันประสิทธิภาพสถานศึกษา คือ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งจากการนิเทศติดตามด้วยการสังเกต สอบถาม พบว่าโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาผู้เรียน