สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล “การใช้งาน OBEC Content Center และสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล นำเข้าระบบ Content Management system: CMS”

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล “การใช้งาน OBEC Content Center และสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล นำเข้าระบบ Content Management system: CMS” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกในปัจจุบัน สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนได้ ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด