ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินตาล

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา13.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินตาล เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ บ้านสวนลานไม้ รีสอร์ท อ.เขาสมิง จ.ตราด