สพป.ตราด เข้าร่วมงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมอบหมายให้นางสาวสุวิมล โคกคาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่น Coding ของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด