สพป.ตราด จัดกรรมกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนและทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ร่วมพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด