สพป.ตราด ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ด้วยกระบวนการ PLN

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ด้วยกระบวนการ PLN (Professional Learning Network) ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมี นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน PBL(Problem-based Learning) และ PLC (Professional Learning Community) สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความสำเร็จ กำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกันของทุกกลุ่มเครือข่ายภาคีด้านการศึกษาและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักการศึกษาผู้ทำงานด้วยสัมมาทิฐิต่อการศึกษาอย่างแท้จริงและสร้างเครือข่าย PLN (Professional Learning Network) ที่เข้มแข็งในจังหวัดตราด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ 1. โรงเรียนวัดสลักเพชร2. โรงเรียนชมชนวัดอ่าวช่อ3. โรงเรียนวัดทุ่งไก่ด้ก 4. โรงเยนบ้านหนองบอน5. โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 6. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด 7. โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 8. โรงเรียนวัดไทรทอง 9. โรงเรียนวัดหนองคันทรง จำนวนทั้งสิ้น 142 คน