สพป.ตราด จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา จุดเน้นของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้บริหารสถานศึกษานำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายวิชชา ครุปิติ นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 102 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด