สพป.ตราด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่เรื่อง วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู การส่งเสริมความรู้ การเงิน งานพัสดุ การตรวจสอบภายใน สู่การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การมีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่เรื่อง วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู การส่งเสริมความรู้ การเงิน งานพัสดุ การตรวจสอบภายใน สู่การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การมีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองพร้าว โรงเรียนบ้านบางเบ้า และโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป และได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางนารถฤดี จามลิกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากร และหลังจากจบการอบรมแล้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน ณ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด