ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรม ได้แก่ Module 3 ฐาน คือ Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูได้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ Module ที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ว.PA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา Module ที่ 3 การนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก อบรมระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเอวาด้า จ.ตราด