สพป.ตราด ติดตามประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าติดตามประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลตราด โดยสัมภาษณ์นักเรียน ครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยมี นายสังคม จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านตามแบบติดตามประเมินผล ณ โรงเรียนอนุบาลตราด