ผอ.สพป.ตราด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอาชีพและวิถีทัศน์ความเป็นครูยุคใหม่สำหรับครูประถมศึกษา”

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอาชีพและวิถีทัศน์ความเป็นครูยุคใหม่สำหรับครูประถมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตามความถนัด และนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบได้ต่อเนื่องและสร้างสรรค์ ณ อาคารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี