สพป.ตราด ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับทอง

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย คณะกรรมการ ประกอบด้วย นางวาทินี พุกนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายจิรวัฒน์ สุเมธวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ออกประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับทอง ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) โรงเรียนวัดไทรทอง และโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่นตามเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ และส่งสถานศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยประเมินเชิงประจักษ์สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 5 ด้าน คือ 1. ด้านการป้องกัน 2. ด้านการค้นหา 3. ด้านการรักษา 4. ด้านการเฝ้าระวัง และ5. ด้านการบริหารจัดาการ