สพป.ตราด ประชุมสัมมนาจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Based) จากการมีส่วนร่วมสู่คุณภาพและความสุขที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้นโยบาย “เด็กตราดเรียนดี มีความสุข”

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมสัมมนาจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Based) จากการมีส่วนร่วมสู่คุณภาพและความสุขที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้นโยบาย “เด็กตราดเรียนดี มีความสุข” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับสถานศึกษ ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด