สพป.ตราด ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 2/2567 เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญต่าง ๆ ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2566 และมอบรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา