คณะกรรมการที่ปรึกษา ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในระยะเวลา 1 ปี

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในระยะเวลา ๑ ปี ประกอบไปด้วย นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง นางสุพิชชา โพธิ์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางเกลือ และ นายปรีชา ซื่อกำเนิด ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้คำปรึกษากับผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าประดู่ โรงเรียนบ้านบางปรือ และ โรงเรียนบ้านบางปรง