สพป.ตราด เปิดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราด