สพป.ตราด ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประเมิน พร้อมด้วย นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขาม และนางจิราพร ทองภักดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ได้แก่ 1.นางสาวพุธสดี พึ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเบ้า 2. นางวริฐา บมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้า 3.นางณัฐวรา ศิริวรารัศมิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหมาก 4.นายชูสกุล คำขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 5.นางสาวจินตหรา ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง และ 6. นายปัญญา วันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด