สพป.ตราด ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประเมิน พร้อมด้วย นายวสันต์ ผาชลา ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประทุน นายณัฎฐ์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรทอง และนางจิราพร ทองภักดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ได้แก่ 1.นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหาด 2. นางสาวจันทร์จิรา จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลัก 3.นายอรชัย หมื่นนาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 4.นายจตุพร ทั่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 5.นางสาวศิรินภา แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประณีต ณ โรงเรียนวัดสลัก