สพป.ตราด ปฐมนิเทศรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปฐมนิเทศรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 5 ราย เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาและเป็นการให้โอวาท เป็นขวัญและกำลังใจให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด