สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และฝ่ายดูแลระบบการประเมินในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และฝ่ายดูแลระบบการประเมินในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด