สพป.ตราด อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล “การใช้งาน OBEC Content Center และสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล นำเข้าระบบ Content Management System : CMS” รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล “การใช้งาน OBEC Content Center และสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล นำเข้าระบบ Content Management System : CMS” รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อพัฒนา ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูดกับผู้เรียนได้ ณ ห้องบุษราคม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด