สพป.ตราด ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ประกอบด้วย นางศิริวรรณ ห้องศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพักตร์วิไล ชำปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง และ นางสาวณตา วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้รับการประเมิน คือ นางสาวจิดาภา ราชนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดินแดง โดยการประเมินประกอบไปด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การเยี่ยมชมห้องเรียน และการ coaching ด้วยการโค้ชเชิงบวก Appreciative Coaching ซึ่งเป็นการสอนงานด้วยวิธีการเชิงบวก ด้วยการใช้คำถาม การตั้งข้อสังเกตในเชิงบวกเพื่อดึงศักยภาพ ดึงเรื่องดีๆจากผู้บริหารที่รับการโค้ช.เพื่อให้ผู้ที่ผู้บริหารได้ค้นพบศักยภาพ จุดแข็งและโอกาสของตนเองในการบริหารงาน ณ โรงเรียนวัดดินแดง