สพป.ตราด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาไทย เพื่อการอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนพื้นที่เกาะ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด

วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.30 น ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาไทย เพื่อการอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนพื้นที่เกาะ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด เพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า อ.เกาะกูด จ.ตราด