ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
ออกตามความในกฎหมายบริการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกตามความในกฎหมายการศึกษาเอกชน
ออกตามความในกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ออกตารมความในกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ
ออกตามความในกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มา : http://www.onec.go.th