ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา : http://www.onec.go.th