นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สพป.ตราด

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด