นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของรอง ผอ.ร.ร. อนุบาลตราด คือ นางสาวกรกนก ฟองมาศ นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน และนางสาวประภัสรา จรุงศิลป์ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยนายชะเอม ชวลิตชัยชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนางพักตร์วิไล ชำปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด