สพป.ตราด ประชุมคณะวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมคณะวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนทั้งระบบ ให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ของการมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ และขยายผลการดำเนินงานโครงการสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด