ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนและซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัย โดยพายุ “เตี้ยนหมู่”

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกสร และ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนและซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัย โดยพายุ “เตี้ยนหมู่” ดังนี้ 1.กำชับเน้นย้ำการเฝ้าระวังภายในช่วงฤดูฝน สำรวจและรายงานความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทักภัย 2.แนวทางการให้บริการการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 3. ประกาศ สพฐ. เรื่องแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สพฐ.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 4.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ การเปิดโรงเรียน ในการนี้ นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด