สพป.ตราด ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวพิรญาณ์ นองเนือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และให้มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด