สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้การตรวจรับพัสดุถูกต้องตามร่างรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมี นายนัฐพล นพเก้า ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา