สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์วิวัฒน์การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะ

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์วิวัฒน์การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะ โดยมี นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายการ เพื่อพัฒนาครูของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดผลและประเมินผลที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 102 คน ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด