สพป.ตราด เปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” เพื่อกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นการพัฒนาครูผู้สอนเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลตราด