ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย นางพักตร์วิไล ชำปฎิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง และ นางสาวณตา วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน ให้คำปรึกษากับผู้บริหารโรงเรียนวัดพนมพริก โรงเรียนวัดแหลมกลัด โรงเรียนวัดดินแดง โรงเรียนวัดตะกางและโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ โดยให้คำปรึกษาด้วยการสนทนากลุ่ม ณ โรงเรียนวัดพนมพริก