ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด จำนวน 9 ราย

ประกอบด้วย นางเกสร สกุลเมือง ผอ.รร.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ นางมยุรา วิจิตรสมบัติ ผอ.รร.วัดวังฯ นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน ผอ.รร.วัดบุปผาราม นายภิญโญ ผลไธสง ผอ.รร.วัดคลองขุด นางสุพิชชา โพธิ์จินดา ผอ.รร.บ้านฉางเกลือ น.ส.ประภัสรา จรุงศิลป์ ผอ.รร.บ้านบางปรง น.ส.ศุภกัญญา ทวีผล ผอ.รร.บ้านบางปรือ นายพงศธร ฉาบกังวาน ผอ.รร.บ้านสวนใน และนางสาวลักขณา รัชยาว ผอ.รร.บ้านท่าประดู่ โดยมี นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม ผอ.รร.บ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)