สพป.ตราด ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย น.ส.กัญชพร ปานเพ็ชร ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ นายประศาสตร์ เกตุบันเทิง ผอ.รร.บ้านหาดเล็ก น.ส.เด่นนภา หงส์วิเศษ ผอ.รร.บ้านไม้รูด น.ส.รุ่งทิวา หาดอ้าน ผอ.รร.บ้านคลองมะนาว นางมาติกา สิงห์ปั้น ผอ.รร.บ้านหนองม่วง นางสุธิสา ทองคำ ผอ.รร.วัดห้วงโสม นางเวียงพิงค์ แสงอาจ ผอ.รร.บ้านตาหนึก นายชิษณุ ฑีฆายุ ผอ.รร.บ้านคลองจาก นายชนก ประทุมชาติ ผอ.รร.บ้านเนินตาล และนางสมหมาย ไชยวิศาล ผอ.รร.บ้านโขดทราย โดยมี ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที ผอ.รร.บ้านคลองมะขาม ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่