สพป.ตราด ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ ผอ.รร.บ้านคลองประทุน นางพักตร์วิไล ชำปฏิ ผอ.รร.คลองขวาง นายชัชวาลย์ แสวงหาทรัพย์ ผอ.รร.บ้านไร่ป่า นางกรรณิการ์ เทียนประชา ผอ.รร.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐ ผอ.รร.วัดวรุณดิตถาราม นางนันทพร บุญเกิด ผอ.รร.บ้านทุ่งไก่ดัก นางณตา วรรณศิลป์ ผอ.รร.วัดสะพานหิน นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ ผอ.รร.บ้านคลองพร้าว รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) น.ส.อารยา ทริดสังข์ ผอ.รร.วัดตะกาง และน.ส.หัสดาพร ศิลาชัย ผอ.รร.วัดแหลมกลัด โดยมี นายสงเคราะห์ ปัสนานนท์ ผอ.รร.บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านคลองประทุน