สพป.ตราด ระชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดในการดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดในการดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity.and Transparency. Assessment Online .: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567 เพื่อเตรียมเอกสารในการดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด