สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Could Meeting

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางนารถฤดี จามลิกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวาทินี พุกนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุชีรา นามเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Could Meeting โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด