สพป.ตราด อบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย นำไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมบัวเผื่อนโรงเรียนอนุบาลตราด