สพป.ตราด ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านคลองจาก และนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่