สพป.ตราด จัดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด