นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด และ ผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ด้วยระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. สู่การปฏิบัติ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference รับนโยบายการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 11 ศูนย์ และคณะกรรมการโครงการวิ่งสงาด ประถมตราด..ฮิ เพื่อเตรียมความพร้อม

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและบุคลากรภายในสพป.ตราด ครั้งที่ 2/2564 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผอ.สพป.ตราด ผู้อำนวยการกลุ่ม น เข้าร่วมการประชุมทางไกลเตรียมการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ตราด ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 19/2564 ผ่านช่องทาง OBEC CHANEL

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (6 เดือนแรก) ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง พร้อมด้วยคณะ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference Google Hangouts Meet ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมทางไกลพบผู้บริหารและเพื่อนครูศูนย์เครือข่าย 9 ศูนย์ ป ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาในปีการศึกษา 2564 รวมถึงการเน้นย้ำมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัดอย่างเต็มที่และเคร่งครัด ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

Read more