สพป.ตราด จัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2565 ครั้งที่ 66 จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธาน

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2

Read more

สพป.ตราด จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meet และการกำหนดอีเมลเพื่อนำเข้าสู่ระบบ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสพป.ตราด และสังกัด สพป.นครนายก จำนวน 236 แห่ง

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวล

Read more

สพป.ตราด ร่วมประชุมทางไกลฯ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ โดยให้เขตพื้นที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลแนวทางการรองรับนักเรียนของโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 25

Read more

สพป.ตราด จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานการประชุม

วันอังคารที่ 4 มกราคม 256

Read more

สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประกอบการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

Read more

สพป.ตราด ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม

Read more

สพป.ตราด รประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม

Read more

สพป.ตราด ประชุมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2

Read more

สพป.ตราด ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

Read more

สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้ง ที่ 45/2564 ผ่านช่องทาง OBEC CHANNEL จากนั้นได้ประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป ด้วยระบบ Google Meet

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

Read more