สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565 โดยประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2

Read more

สพป.ตราด ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2

Read more

สพป.ตราด จัดอบรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

สพป.ตราด จัดอบรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 25

Read more

สพป.ตราด จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านระบบประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more

สพป.ตราด จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานอำนวยการและคณะทำงานติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 25

Read more

สพป.ตราด การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมทั้งมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ โดยประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 25

Read more

สพป.ตราด จัดการประชุมทางไกล “ผอ.เขตพบเพื่อนครู ครั้งที่ 4” ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด เพื่อชี้แจงนโยบายทางการศึกษา ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meeting

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 256

Read more