สพป.ตราด อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดย วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 บรรยายในหัวข้อ “แนวทางดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)” ผ่านทางระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด