สพป.ตราด ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อสรุปผลและให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากผลการติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ ในการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการวิเคราะห์ วิจัย และการดำเนินงานตามนโยบาย สพป.ตราด นโยบาย สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์)