“ผอ.สพป.ตราด พบผู้บริหาร ด้วยกระบวนการ PLC” ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายวิชชา ครุปิติ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่ม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Base) จากการมีส่วนร่วมมุ่งสู่คุณภาพและความสุขที่ยั่งยืน “ผอ.เขตพบผู้บริหาร ด้วยกระบวนการ PLC” โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ จำนวน 11 โรงเรียน

โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วม PLC แยกกลุ่ม ในการขับเคลื่อนนโยบาย ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 โรงเรียนแห่งความสุข ด้านที่ 2 การอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น ด้านที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านที่ 4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leanning) ด้านที่ 5 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านที่ 6 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ด้านที่ 7 1 โรงเรียน 1 ศิลปะ 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ และด้านที่ 8 ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่